Monday, 6 April 2020

Who is "Alpha and Omega", the Father or the Son?


Who is "Alpha and Omega", the Father or the Son?
 
The ancient Bible manuscripts contain two versions of the book of Revelation in Chapter 1, one shorter than the other. Dumitru Cornilescu preferred the longer version, while those who worked on the Orthodox Bible versions, GBV 2001 and NTR preferred the short version, and those from EDCR preferred the square bracket version.

Long version:

VDC Revelation 1: 8. "I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End," says the Lord God, "Who is, who was, and who is to come, the Almighty."

VDC Revelation 1:11. who said, "I am Alpha and Omega, the First and the Next. What you see, write in a book and send it to the seven churches: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia and Laodicea."

Short version:

GBV 2001 Revelation 1: 8. "I am the Alpha and the Omega [+]," says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty.

Certification: "The beginning and the end" are not in the text and "the Lord God is" instead of the Lord, as it appears in certain manuscripts.

Nestle: "Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει Κύριος, ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ"

See Sinaiticus, catch from the manuscript: Here

See Vaticanus, manuscript capture: Here

GBV 2001 Revelation 1:11. saying: "[+] What you see, write in a book and send to the seven assemblies [+]: at Ephesus, and at Smyrna, and at Pergam, and at Thyatira, and at Sardis, and at Philadelphia, and at Laodicea."

Certification: "I am Alpha and Omega, the First and the Last" is not included in the text, in addition, "what you see" is also overwritten later.
There is also no "who are in Asia" text as it appears in some manuscripts.

Nestle: λεγούσης (Ὃ βλέπεις) γράψον εἰς βιβλίον (καὶ) πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν

See Sinaiticus, catch from the manuscript: Here

The Revelation of John 21

1. Then I saw a new heaven and a new earth; for the first heaven and the first earth had perished, and the sea was no more.
2. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.
3. And I heard a loud voice coming out of the throne of God, and said, Behold the tabernacle of God with men; he shall dwell with them, and they shall be his people; and God himself shall be with them. He shall be their God.
4. He will wipe away every tear from their eyes. And death won't be. There will be no mourning, no screaming, no pain, because the former things have passed. "
5. And he that sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he added, "Write, for these words are worthy of belief and true."
6. Then he said to me, "It is finished! I am Alpha and Omega, the Beginning and the End. I will give him who thirsts to drink without payment from the fountain of life.
7. He who overcomes will inherit these things. I will be his God, and he will be my son.
8. But as for the fearful, the unbelieving, the ruthless, the murderer, the fornicator, the sorcerer, the idol worshipers, and all the liars, their part is in the pond that burns with fire and brimstone, that is, the second death. "

Revelation 22:12. "Behold, I come quickly; and my reward is with me, that I may give to each according to his deed.
13. I am Alpha and Omega, the First and the Last, the Beginning and the End. "
14. Blessed are those who wash their clothes, that they may have the right to the tree of life and enter the gates into the city!
15. Outside are dogs, sorcerers, fornicators, murderers, idol worshipers, and anyone who loves a lie and lives in a lie!


Conclusion:

Except for the interpolation from Revelation 1:11 - which, however, is not proven, being not authentic, in all three cases (Revelation 1:8, 21:6 and 22:13) the texts speak of the Father, who comes with his Son, to honor the faithful with eternal life, wiping away the pains and tears of the past.


Compare John 12:26 with Revelation 21: 6,7:

If anyone serves Me, He will follow Me; and where I am, my servant will be there. If anyone serves me, the Father will honor him.

6. Then he said to me, "It is finished! I am Alpha and Omega, the Beginning and the End. I will give him who thirsts to drink without payment from the fountain of life.
7. He who overcomes will inherit these things. I will be his God, and he will be my son.


Cine este "Alfa şi Omega", Tatăl sau Fiul?


Manuscrisele biblice antice conţin două versiuni ale cărţii Apocalipsa la capitolul 1, una mai scurtă faţă de cealaltă. Dumitru Cornilescu a preferat versiunea mai lungă, pe când cei ce au lucrat la versiunile Biblia Ortodoxă, GBV 2001 şi NTR au preferat versiunea scurtă, iar cei de la EDCR au preferat varianta cu paranteze pătrate.

Versiunea lungă:
VDC Apocalipsa 1:8. "Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul", zice Domnul Dumnezeu, "Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic."  
VDC Apocalipsa 1:11. care zicea: "Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea."

Versiunea scurtă:
GBV 2001 Apocalipsa 1:8. „Eu sunt Alfa şi Omega[+]“, spune Domnul Dumnezeu, Cel care este şi care era şi care vine, Cel Atotputernic.
Certificare: „Începutul și sfârșitul” nu se află în text și „Domnul Dumnezeu este” în locul Domnului, cum apare în anumite manuscrise.  
Nestle: "Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει Κύριος, ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ"
Vezi Sinaiticus, captura din manuscris: Aici
Vezi Vaticanus, captura din manuscris: Aici
GBV 2001 Apocalipsa 1:11. spunând: „[+]Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite celor şapte adunări[+]: la Efes, şi la Smirna, şi la Pergam, şi la Tiatira, şi la Sardes, şi la Filadelfia şi la Laodiceea“.
Certificare: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă” nu este inclus în text, în plus, „ceea ce vezi” este, de asemenea, suprascris ulterior.
Nu există nici textul „care sunt în Asia” cum apare în unele manuscrise.
Nestle: λεγούσης (Ὃ βλέπεις) γράψον εἰς βιβλίον (καὶ) πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν "
Vezi Sinaiticus, captura din manuscris: Aici

Apocalipsa lui Ioan 21
1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
2. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
3. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: "Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut."
5. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: "Iată, Eu fac toate lucrurile noi." Şi a adăugat: "Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate."
6. Apoi mi-a zis: "S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.
7. Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.
8. Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua."

Apocalipsa 22:12. "Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
13. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul."
14. Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!
15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!

Concluzie:
Exceptând interpolarea de la Apocalipsa 1:11 - care oricum nu se pune ca dovadă, nefiind autentică, în toate cele trei cazuri (Apocalipsa 1:8, 21:6 şi 22:13) textele vorbesc despre Tatăl, care vine alături de Fiul său, pentru a cinsti pe cei credincioşi cu viaţă veşnică, ştergând durerile şi lacrimile trecutului.

A se compara Ioan 12:26 cu Apocalipsa 21:6,7: 
Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti. 
6. Apoi mi-a zis: "S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.
7. Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.Sunday, 5 April 2020

Some say that Jesus shares titles with God, among these are the title "Savior", so he is God. It is true?Some say that Jesus shares titles with God, among these are the title "Savior", so he is God. It is true?

Some say the Bible calls Jesus our Savior and says that besides God there is no Savior, so he is this God. 

Moffatt  Acts 5:31  "God lifted him up to his right hand as our pioneer and saviour, in order to grant repentance and remission of sins to Israel."
Isaiah 43:11 Young "I -- I am Jehovah, And besides Me there is no saviour."

This parallelism is very dangerous, because thus Satan could be identified with Yehovah, since the Bible calls Satan "God" in 2 Corinthians 4:4 and in Deutoronomy 4:35 says that besides God is no other God. Satanists could argue as well: the Bible calls Satan God and says that besides Yehovah there is no other God, so he is this Yehovah God.  

Below I quote from a nontrinitarian work and I sometimes fill in for a clearer understanding

Daniel, a prophet of God, called Nebuchadnezzar "king of kings." (Daniel 2:37) Does this make Nebuchadnezzar the God of the Bible? One person of a triune God? In ancient empires it was common that the emperor had vassal kings under him. Herod the Great was one of the vassal kings under Caesar. So Caesar was a king of kings. Revelation 20:4 speaks of those who 'reign with Christ.' So wouldn't he be a King of kings? King David of Israel called God his King. So isn't God also a King of kings? Indeed, God was the King over all the kings of Israel and Judah, including that descendant of David, King Jesus Christ. -- Psalm 5:2
   
What about "Lord of lords"? In American English lord has come to have an almost exclusively religious connotation which other languages do not have. Sarah referred to Abraham, her husband, as "lord" and the apostle John called one of the elders in Revelation "my lord." 

What we need to understand from all these things is very simple:
Jesus is the one God has made Lord over all others, yet God is Lord above him. -- 1 Peter 3:6; Revelation 7:14; Acts 2:36; 1 Corinthians 11:3; 15:27.
So Yehovah is the Despot over the Son.

The apostles knew this difference well, which is why they honored God with the title of "Despota", which the Son also deserve, being also Lord of the lords of the earth.

Moffatt Acts 4:24 "and on hearing this the entire company raised their cry to God (Greek "Theon"), "O Sovereign Lord (Greek "Despota"), thou art he who made heaven, earth, and sea, and all that in them is" 

2Peter 2:1 "For there are certain men crept in privily, even they who were of old set forth unto this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying our only Master (Greek "Despotes") and Lord, Jesus Christ."
So the Son is the Despot over the world.

As for the title Savior notice Nehemiah 9:27, "Therefore You [God] gave them [Israel] into the hand of their enemies, who made them suffer; and in the time of their suffering they cried to You and You heard them from heaven; and according to Your great mercies You gave them saviors who saved them from the hand of their enemies." Should we conclude that these saviors are Yehovah or persons in a multiple Godhead? Or should we understand that God provided freedom through these people? Likewise, Jude 25 (RSV) speaks of "the only God, our Savior through Jesus Christ our Lord."

Trinitarians cross-reference such passages as 1 Peter 2:4,7, 8 with Isaiah 8:13,14. Isaiah speaks of God as "a stone to strike and a rock to stumble over" and Peter speaks of Christ as "a living stone, rejected by men" and "a stone of stumbling and a rock of offense." The Jews stumbled over the things Christ taught and the things he did. But notice Jesus' words at John 12:49, "For I have not spoken on my own authority; the Father who sent me has Himself given me commandment what to say and what to speak" and at John 5:19, "Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing; for whatever He does, that the Son does likewise." So were the Jews stumbling over the words and works of Christ, or were they in reality stumbling over the words and works of the Father? (Yet, trinitarians do not construe from this that the Son is the Father.)
   
There are, in fact, a number of passages in the Hebrew Scriptures which speak of Yahweh God, yet the passage is recognized to be Messianic. The trinitarian conclusion that Jesus is Yehovah is arrived at because they have failed to comprehend the Hebraic way of thinking, particularly the concept of agency mentioned earlier. But to prove a point let's examine three other passages of Scripture (KJV):
   
"I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me... I form the light, and create darkness; I make peace, and create evil; I the LORD do all these things." (Isaiah 45:5-7) While keeping this verse in mind; compare 2 Samuel 24:1, "Again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah." to the parallel passage in 1 Chronicles 21:1, "And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel."
   
In these three passages we find that the LORD creates evil, and that both the LORD and Satan are said to have caused David to number Israel. From this do trinitarians conclude that Satan is one person in a multi-personned LORD?
    

If you are interested in the trinity doctrine – if it is Scriptural or not - we invite you to read more on the Bible Topics Answered blog and support us:

Our message is:

From love for the (all) human race, God sent His only-begotten Son, who mirrors (reflects) the glory and being (likeness in image and character) of God, and His Son came from heaven - also from love, not forced by someone, teaching us what the love of God and our fellowmen really means, giving His life as a ransom for us, in order to save us from sin and eternal death, which destroys every one of us (Exodus 21:23, John 1:1anarthrous, Hebrews 1:1-3, John 3:13,16, John 17:1-3, Matthew 20:28).

So God did not die, because He is immortal in the eternal glory of immortality (1Tim. 6:16). Only His beloved Son did this for all of us (John 3:16). Thank you Father, we pray in the wonderful name of your only-begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ! Hallelujah, Amen!

We grants permission to any Christian or Christian ministry, church, or organization to reproduce any article.

That is why, our dear fellowship, we invite you to help us in distributing, printing, correcting and possibly expanding these materials, making leaflets, brochures and why not even books, to really educate people about who is the Father and who is the Son, and what is that wonderful relationship between them. Who wants to get involved, please contact us here or in private on Facebook.

Join us on Facebook!

INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP

Thank you and God bless you!


Dating Nisan, Date of Nisan eventsDating Nisan
Date of Nisan events


Purchase of lambs, Passover - the day of the crucifixion, the Great Feast of Unleavened Bread, the Omer with barley, the three days and three nights in the grave

Immediately after the Passover of 14 Nisan, on the 15 Nisan the great Feast of Unleavened Bread began, concurrently with the barley baking. When was barley baked in Israel since the time of Moses? Near the middle of the month Nisan appeared the first ripe barley spikes, which were gathered and put to dry, so that they could be sorted and presented at the Temple in Jerusalem on 16 Nisan.

Leviticus 23.10“Speak to the Israelites and say to them: ‘When you enter the land I am going to give you and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. 11He is to wave the sheaf before the LORD so it will be accepted on your behalf; the priest is to wave it on the day after the Sabbath.

Since barley is first baked, it is obvious that barley is mentioned above.
When is the "next day after the Sabbath"? What does the Sabbath refer to? When was this ritual performed?

Let's read the explanation of a Jew from the first century:
"Moses also commanded that, every year, in the month Xanthicos, named by us Nisan, and with which our year begins, on the fourteenth day of the beginning of the month, when the sun is in the constellation of Aries - for this month we were free from the bondage of the Egyptians, to bring the same sacrifice that we performed, as we have said, when we left Egypt. For on the fifteenth day, the Passover is followed by the Feast of Unleavened Bread, which lasts seven days, when nothing but unleavened bread is eaten: two bulls, one ram and seven lambs are stabbed each day. Besides, to which is added a goat as a sacrifice for sin, to serve daily for the priest's glut; on the second day of the Feast of Unleavened Bread (so on the sixteenth day), we eat the first part of the new harvest (of which no one has touched before);”

Josephus Flavius (of the Jewish priesthood, who lived in the first century AD), Jewish Antiquities, Book 3, Chapter 10.
Note: The sun is in the constellation Aries from March until April, so from the above account, it is obvious that the Jews during Joseph Flavius's time were taking the sun, to set the beginning of the new year and not the moon.
So 1 Nisan or the ancient Jewish New Year, started at the spring equinox.

On Nisan 16, the barley omer was swinged at the Temple in Jerusalem.
In Talmud, it is mentioned that there were years when the barley was not yet baked at Passover. In order to be able to bring the Omer Barley offering in time to the Temple, they sowed barley on some flat roofs in the Jericho Valley, which would be ready and fit after the Passover. Omer is not a large quantity of cereals.

If the solar calendar, the one used by Moses - described in the Dead Sea Scrolls, were reintroduced, this oscillation of the Passover date could be avoided.

What important omission exist in some versions?

Luke 6:1 New Heart English Bible
Now it happened on the second chief Sabbath that he was going through the grain fields. His disciples plucked the heads of grain, and ate, rubbing them in their hands.

Luke 6:1 Young's Literal Translation
And it came to pass, on the second-first sabbath, as he is going through the corn fields, that his disciples were plucking the ears, and were eating, rubbing with the hands,

In Luke 6:1 of the Greek text, the word "wheat" does not appear and a technical term, "the second chief Sabbath" (or “on the second-first sabbath), appears, which some manuscripts do not contain, since the copyists misunderstanding the phrase simplified it to "Sabbath." This is not a Sabbath of the seventh day, in which all travel was forbidden, but a “chief” (or first) Sabbath of feast, mentioned in Leviticus chapter 23.

This mention is important, to see that in a given week, there may be two Sabbaths, one on the feast and one on the seventh. In Luke 6:1 the Sabbath in question was the Sabbath that closed the Feast of Unleavened Bread, the second "chief (first)" Sabbath of feasting. These feasts were called the Sabbaths, because no work was done on them, see also John 19:31.

If there were two Sabbaths in the week of the crucifixion, we can reconstruct the thread of events per day:

Friday 10 Nisan - buying the Passover lambs, see Exodus 12: 3-6
Saturday 11 Nisan - Weekly Sabbath
Sunday 12 Nisan – the second day before the Passover, see Matthew 26: 2
Monday 13 Nisan - the first day before Passover, see Matthew 26:2
Tuesday 14 Nisan -
it is the day of the crucifixion it was the day of preparing the Passover lamb according to the temple officials, who considered it 14 Nisan; not the Sabbath was prepared, but the Passover, that is, the Passover lamb, as it is plainly written in John 19:14
Wednesday 15 Nisan - is the first "chief (first)" Sabbath in the cycle of the Feast of Unleavened Bread, the great Sabbath of John 19:31, see Leviticus 23: 5-7, which clearly states that no servant work was done Thursday 16 Nisan Thursday16 Nisan - is the day of the ceremonial at the Temple, when the barley omer swinged
Friday 17 Nisan - it's a weekly day, free for all kind of works
Saturday 18 Nisan - is the day when faithful women visited the tomb and found it empty

This is how the prophecy of our Lord and Savior Jesus Christ was fulfilled, about the three days and three nights, as long as he was to remain in the heart of the earth (Matthew 12:40, Matthew 27:63).

Nisan, the first month of the biblical year, the Barley Spice Month: Exodus 12:2

Spring Season, Aries Constellation Sign: Genesis 1:14, Exodus 13:4

See the events in that month, according to the calendar:
        5 12 19 26 sunday
        6 13 20 27 monday
        7 14 21 28 tuesday
  1    8 15 22 29 wednesday

  2    9 16 23 30 thursday

  3  10 17 24 31 friday

  4  11 18 25      saturday
  

7 days of the of the Feast of Unleavened Bread between 15 and 21 Nisan, 15 Nisan the first great Sabbath day, and 21 Nisan the second great Sabbath day
14 Nisan, the Passover
15 Nisan, the first “chief” Sabbath of the Feast of Unleavened Bread
16 Nisan, the Omer Barley offering in the Temple
21 Nisan, the second first "chief" Sabbath of the Feast of Unleavened Bread
4  11 18 25 ordinary or weekly Sabbaths